[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

March 15th, 2016: KRAI

Definition: KRAI*KRAIS n an administrative territory of Russia

Anagrams: raki

Hooks: kraiS kraiT

Ana-hooks: Fakir kaFir karRi kaUri kOrai Mikra rakiS Traik

'Typos': kray

Blana-grams: aBri airN airS airT airY akiN aMir arAk ariA ariD ariL arkS Bark Birk Cark Dark Dirk Fair Fiar Haik Hair Hark ikaT iLka irkS iZar kaDi kaiF kaiL kaiN kaKi kaMi karN karT kBar kEir kiEr kiNa kirK kirN kirS kiVa kNar kOra kriS kYar Lair Lari Lark Liar Lira Mair Maki Mark Mirk Nark Okra Paik Pair Park Pika raCk raGi raiA raiD raiL raiN raiS rakE rakU raMi raNi raNk riaL riaS riCk riNk riSk Saki Sari Sark Sika Vair Wair Wark

Extensions: kraiTS CHECkraiL# CHECkraiLS#

Sub-anagrams: ai air ar ark irk ka ki kir rai ria


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022