[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

September 18th, 2023: SKA

Definition: SKA*SKAS n a popular music of Jamaica

Anagrams: ask kas

Hooks: skaG skaS skaT skaW

Ana-hooks: akEs aRks askS aUks Bask Cask Daks Hask Jaks kaAs kaBs kaEs kaFs kaIs kaNs kaTs kaWs kaYs kEas kOas ksaR kVas Maks Mask Oaks Okas saCk sakE sakI saNk saRk sIka skUa sOak Taks Task Yaks

'Typos': oka sea sha ski sky sma spa

Blana-grams: aAs aBs aDs aHs aIs akE aLs aRk aRs asH asP asS aUk aYs Bas Dak Das Eas Fas Gas Has Jak kaB kaE kaF kaI kaM kaT kaW kaY kEa kOa kOs Las Mak Mas Nas Oak Pas Ras saB saC saD saE saG saI saL saM saN saP saR saT saU saW saX saY saZ sUk Tak Tas Tsk Vas Was Yak

Extensions: skaGS skaIL skaLD skaNK skaRT skaTE skaTS skaTT skaWS skaILS skaITH skaLDS skaNKS skaRTH skaRTS skaTED skaTER skaTES skaTOL skaTTS ALAskaS FRIskaS ZAKUska skaILED skaITHS skaLDIC skaNKED skaRTHS skaTERS skaTING skaTOLE skaTOLS AskaNCED AskaNTED BRITskaS EskaR(S) MAskaBLE skaILING skaITHED skaNKING skaTINGS skaTOLES ALAska(S) AskaNCING AskaNT(S) AskaNTING AskaRI(S) BRITZskaS FRIska(S) MIskaL(S) MOLLUskaN OUTskaTED OUTskaTES SCHAPskaS TUskaR(S) skaITHING skaLDSHIP skaNKINGS skaTEPARK AskaNCE(S) BOskaGE(S) BRITska(S) CHEAPskaTE MAskaLONGE MAskaNONGE NONskaTERS OUTskaTING skaITHLESS skaLDSHIPS skaTEBOARD skaTEPARKS BAASskaP(S) BAAskaAP(S) BRITZska(S) CHEAPskaTES MAskaLONGES MAskaNONGES NAMAskaR(S) OUTskaTE(S) SCHAPska(S) skaTEBOARDS BLETHERskaTE NONskaTER(S) SAskaTOON(S) skaTEBOARDER BLETHERskaTES CHEAPskaTE(S) SPEEDskaTINGS skaTEBOARDERS skaTEBOARDING skaTEBOARDINGS SPEEDskaTING(S)

Sub-anagrams: as ka


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024