[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

May 12th, 2022: KASHMIR

Definition: KASHMIR*KASHMIRS n cashmere

Anagrams: (none)

Hooks: kashmirS

Ana-hooks: (none)

'Typos': (none)

Blana-grams: Charism Chimars Chrisma Darkish Dirhams harmiNs imBarks imParks karAism khamsiN khariFs kUmaris Larkish mahsirS mashiEr maWkish miDrash mihraBs mikVahs mishEar misMark mOhairs mUrkish Parkish ramMish raNkish riCksha rikIsha rikshaW rUmakis shakiEr shikarI shikarS Thairms Thirams Thrimsa Warmish

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ah ahs ai aim aims air airs ais am ami amir amirs amis ar aris arish ark arks arm arms ars as ash ask ha haik haiks hair hairs hakim hakims ham hams harim harims hark harks harm harms has hask hi him his hm ihram ihrams irk irks is ish ism ka kai kaim kaims kais kam kami kamis kas khi khis kir kirs kish kris ksar ma mahsir maik maiks mair mairs mak maks mar marish mark marks mars marsh mas mash mask mi mikra mir mirk mirks mirs mis rah rahs rai raik raiks rais raki rakis rakish ram rami ramis rams ras rash ria rias rim rima rims risk sai saim sair saki sam sar sari sark sh sha sham shark shikar shim shir shirk shri si sika sim sima simar sir ska ski skim sma smaik smir smirk sri


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024