[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

March 15th, 2016: KRAI*

Definition: not available

Anagrams: raik raki

Hooks: (none)

Ana-hooks: Fakir kaFir karRi kaUri kOrai kraiT Mikra Parki raikS rakiS Traik

'Typos': krab

Blana-grams: aBri airN airS airT airY akiN aMir arAk ariA ariD ariL ariS arkS Bark Birk Cark Dari Dark Dika Dirk Faik Fair Fiar Firk Gair Haik Hair Hark ikaT iLka irkS iZar Jark kaDi kaiD kaiE kaiF kaiL kaiM kaiN kaiS kaKi kaLi kaMi karA karK karN karT kaTi kaZi kBar kEir kiEr kiNa kirK kirN kirS kiVa kNar kOra kriS kSar kUri kYar Laik Lair Lari Lark Liar Lira Lirk Maik Mair Mark Mirk Naik Nark Okra Paik Pair Park Pika raBi raCk raGi raiA raiD raiL raiN raiS raiT rakE rakU raMi raNi raNk rEak rEik riaL riaS riCk riMa riNk riSk riVa riZa Sair Saki Sari Sark Sika Taki Tiar Tika Vair Wair Wark Yirk

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ai air ar ark irk ka kai kir rai ria


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022