[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

March 22nd, 2009: KASHRUT

Definition: KASHRUT*KASHRUTS n kashruth

Anagrams: khurtas tushkar

Hooks: kashrutH kashrutS

Ana-hooks: Futharks Mukhtars tushkarS

'Typos': kashrus

Blana-grams: authOrs Chukars Futhark kurBash Mukhtar Muskrat skarthS tarBush tuGhras tushkEr tuskarS

Extensions: kashrutHS

Sub-anagrams: ah ahs ar ark arks ars art arts as ash ask at auk auks ha hark harks hart harts has hask hast hat hats haut hurst hurt hurts husk hut huts ka karst kart karts kas kat kats khat khats khurta kraut krauts ksar kurta kurtas rah rahs raku rakus ras rash rast rat rath raths rats ratu ratus rhus rukh rukhs rusa rush rusk rust rut ruth ruths ruts sar sark sat sau saut sh sha shakt shark shat shura shut ska skart skarth skat skua st star stark suk sukh sur sura surah surat sutra ta tahr tahrs tak taks tar tars tas tash task tau taus thar thars thru thus trash tsar tsk turk turks tush tusk tuskar uh ur ursa us ut uta utas uts


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024