[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

January 30th, 2004: HAEM

Definition: HAEM*HAEMS n heme

Anagrams: ahem hame

Hooks: haemS

Ana-hooks: aLmeh hameS haRem hemaL heRma maChe mahOe Shame

'Typos': ahem haed haen haes haet halm hame harm

Blana-grams: aChe aCme aheD aLme amAh ameN amIe Beam Bema Came Cham Chem Dame eaCh eaTh ePha eXam Fame Game haDe haKe haLe hamS haRe haTe haVe haZe heaD heaL heaP heaR heaT heLm hemE hemP hemS heRm hOma hOme Kame Lame maBe maCe maCh maDe maeS maGe maKe maLe maNe maRe maSh maTe maTh maZe meaD meaL meaN meaT meCh meGa meSa meSh meTa meTh Name Nema Ream Rhea Same Seam Sham Shea Tame Team Thae Them Wame Wham Yeah

Extensions: haemAL haemIC haemIN haemINS haemOID haemATAL haemATIC haemATIN ISChaemIA haemATICS haemATINS haemATITE ISChaemIAS haemATITES

Sub-anagrams: ae ah am eh em ha hae ham he hem hm ma mae me meh


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024