[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

July 10th, 2020: KASHRUTH

Definition: KASHRUTH*KASHRUTHS n the Jewish dietary laws

Anagrams: (none)

Hooks: kashruthS

Ana-hooks: (none)

'Typos': kashruts

Blana-grams: Futharks Mukhtars

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ah ahs ar ark arks ars art arts as ash ask at auk auks ha hah hahs haku hakus hark harks harsh hart harts has hash hast hat hath hats haut huh hurst hurt hurts hush husk hut huts ka karst kart karts kas kashrut kat kats khat khats kraut krauts kurta kurtas rah raku rakus ras rash rat rath rats rhus rukh rukhs rush rusk rust rut ruth ruths ruts sark sat sau sh sha shah shark shat shh shura shut ska skat skua star stark suk sukh sura surah sutra ta tahr tahrs tar tars tas task tau taus thrash thru thrush thus trash tsar tsk turk turks tush tusk uh ursa us ut uta utas uts


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024