[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

July 9th, 2023: TINEA

Definition: TINEA*TINEAS TINEAL n a fungous skin disease

Anagrams: entia tenia

Hooks: tineaL tineaS

Ana-hooks: aCetin aUntie Binate Centai Detain eatinG enatiC entaiL etaMin inGate inMate inNate intaKe natiVe niDate Pantie Patine Pineta Ratine Retain Retina Seitan taeniA taGine taJine taMein tenaiL teniaE teniaS tiSane Zeatin

'Typos': tined tines

Blana-grams: aCtin aGent aLien aLine aMent aMine aneNt aniLe aniMe aniSe antAe anteD anteS antiC antiS antRe atOne aXite aZine eatEn eLain eLint enaCt enatE etnaS Faint Feint Giant Haint iDent inaNe inaPt inePt ineRt inLet inSet inteR iRate Laten Leant Liane Matin Meant Menta Minae naeVi naiVe nateS neatH neatS neiSt niteR niteS nitRe Oaten Paint Paten Patin Pieta Pinta Retia Riant Saint Satin Senti Stain Stane Stein tainS tainT taKen taKin taWie teinD teinS teLia teRai tHane tHein tHine tianS tinGe tiTan tRain tRine tWain tWine Unite Untie Vitae Witan Xenia Yenta

Extensions: PECtineaL#

Sub-anagrams: ae ai ain ait an ane ani ant ante anti at ate eat en et eta etna in it na nae ne neat net nit nite ta tae tain tan te tea tein ten ti tian tie tin tine


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024