[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

May 16th, 2016: SHIKRA*

Definition: not available

Anagrams: rakish shikar

Hooks: (none)

Ana-hooks: Darkish kashMir khariFs Larkish Parkish raNkish riCksha rikIsha rikshaW shakiEr shikarI shikarS

'Typos': shikar shiksa shirra

Blana-grams: airThs arRish arshiN ashiEr askAri Barish Chairs Charks Chirks Fakirs Friska Garish haiCks hairsT hakiMs hariMs harisH hiJras hikErs ihraMs kaFirs kaisEr karRis kashEr kaUris khaDis khaKis khariF kirsCh kishKa kraiTs Lakish Mahsir Marish Parish Parkis raChis raDish raPhis raVish raWish sakiEh sChrik shaikH shairD shairN shakEr shariA shariF sharkS shEria shirkS shraNk shrEik shriEk shrikE shriNk sirkaR sirRah skaiTh skarTh sTraik Takhis Traiks

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ah ahs ai air airs ais ar aris arish ark arks ars as ash ask ha haik haiks hair hairs hark harks has hask hi his irk irks is ish ka kai kais kas khi khis kir kirs kish kris ksar rah rahs rai raik raiks rais raki rakis ras rash ria rias risk sai sair saki sar sari sark sh sha shark shir shirk shri si sika sir ska ski sri


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024