[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

June 19th, 2005: HAKIM

Definition: HAKIM*HAKIMS n a Muslim physician

Anagrams: (none)

Hooks: hakimS

Ana-hooks: mikVah

'Typos': hakam harim

Blana-grams: Bimah haiCk haikA haikS haikU ihRam kaimS kamiK kamiS khaDi khaKi maikO maikS maLik mikRa Smaik Takhi Thaim Umiak

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ah ai aim am ami ha haik ham hi him hm ka kai kaim kam kami khi ma maik mak mi


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022