[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

November 22nd, 2023: PINA

Definition: PINA*PINAS n a pineapple

Anagrams: nipa pain pian

Hooks: Spina pinaS

Ana-hooks: apiAn apinG inapT Lapin nipaS painS painT paniC paniM paTin paVin pianO pianS pinNa pinTa pLain Spain

'Typos': kina mina pian pica pika pila pima pine ping pink pins pint piny pipa pita puna vina

Blana-grams: aGin ainE ainS aiRn aKin aMin aniL aniS anTi aYin Bani Cain Capi Fain Gain Hain inIa Kain Knap Lain Main Mani naiF naiK naiL naiN naOi napA napE napS naZi nEap nipS paDi paiD paiK paiL paiR paiS panD panE panG panS panT paWn pEan pEin pEni piaL piaS piOn piRn pLan pYin Rain Rani Sain Snap Snip Span Spin Tain Unai Vain Wain

Extensions: SpinaE SpinaL SpinaR SpinaS pinaNG pinaTA EpinaOI EpinaOS SpinaCH SpinaGE SpinaLS SpinaRS SpinaTE pinaNGS pinaTAS EpinaSTY OpinaBLE SpinaCHY SpinaGES SpinaLLY pinaCOID pinaFORE pinaKOID pinaSTER EpinaSTIC INOpinaTE SUpinaTED SpinaCENE SpinaCHES SpinaL(S) SpinaR(S) pinaCOIDS pinaFORED pinaFORES pinaKOIDS pinaSTERS EpinaSTIES RESUpinaTE SUpinaTING SpinaCENES SpinaCEOUS SpinaGE(S) pinaCOIDAL pinaKOIDAL pinaKOTHEK INTERSpinaL PHILIPpinaS SUpinaTE(S) SpinaCHLIKE pinaCOTHECA pinaKOTHEKS SUpinaTOR(S) SpinaCENE(S) pinaCOTHECAE CEREBROSpinaL EpinaSTICALLY PHILIPpina(S) SUpinaTION(S) CLINOpinaCOIDS CLINOpinaKOIDS MACROpinaKOIDS ORTHOpinaKOIDS BRACHYpinaKOIDS RESUpinaTION(S) CLINOpinaCOID(S) CLINOpinaKOID(S) MACROpinaKOID(S) ORTHOpinaKOID(S) BRACHYpinaKOID(S)

Sub-anagrams: ai ain an ani in na nap nip pa pan pi pia pin


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024