[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

December 6th, 2016: SHURA

Definition: not available

Anagrams: surah

Hooks: shuraS

Ana-hooks: hurRas husSar Prahus surahS Whaurs

'Typos': (none)

Blana-grams: arCus arGus arIsh aruMs aurAs aurEs aurIs Baurs Brash Brush Buhrs Buras Bursa Chars Crash Crush Daurs Duars Duras Fraus Frush Gaurs Guars Gursh haArs haBus haIrs harDs harEs harKs harLs harMs harNs harOs harPs harsH harTs hauDs hauLs hausE hEars hOars hOras hOurs huErs huIas huLas huMas hurDs hurLs hurRa hursT hurTs Marsh Muras Musha Prahu Praus Quash Qursh raKus raMus raThs raTus rauNs rhEas ruDas ruKhs rusaS rushY rusMa ruThs saDhu saruS sauCh sauGh saurY sCaur sharD sharE sharK sharN sharP shauL shEar shruB shruG suBah suGar suPra suraL suraS suraT surRa suTra sYrah Tahrs Thars Trash uraOs urasE urEas ursaE urVas ushEr Varus Waurs Whaur

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ah ahs ar ars as ash ha has rah rahs ras rash rhus rusa rush sar sau sh sha sur sura uh ur ursa us


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024