[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

May 16th, 2016: SHIKRA

Definition: SHIKRA*SHIKRAS n a bird of species Accipiter badius*

Anagrams: rakish shikar

Hooks: shikraS

Ana-hooks: Darkish karAhis kashMir Larkish raNkish riCksha rikIsha rikshaW shakiEr shikarA shikarI shikarS

'Typos': shikar shiksa

Blana-grams: airThs arshiN ashiEr askAri Chairs Charks Chirks Dhikrs Fakirs Garish haiCks haikUs hakiMs hiJras hikErs ihraMs kaFirs kaisEr karAhi karRis kashEr kaUris khaDis khaKis kirsCh kishKa kraiTs Marish Nikahs Orisha Parish raChis raDish raPhis raVish raWish sChrik shaikH shairD shairN shakEr shariA shariF sharkS shiraZ shirkS shraNk shriEk shrikE shriNk sirRah Traiks

Extensions: (none)

Sub-anagrams: ah ahi ahis ahs ai air airs ais ar ark arks ars as ash ask ha haik haiks hair hairs hark harks has hi his irk irks is ka kas khi khis ki kir kirs kis krai krais kris rah rai rais raki rakis ras rash ria rias risk saki sari sark sh sha shark shirk shri si sika sir ska ski sri


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024