[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

December 9th, 2003: SAVIN

Definition: SAVIN*SAVINS n an evergreen shrub

Anagrams: vinas

Hooks: savinE savinG savinS

Ana-hooks: anviLs aviAns aviOns Bavins Divans invaRs Mavins naivEs naviEs Pavins Ravins siLvan sPavin vanisH vianDs vinaLs vinCas

'Typos': bavin mavin pavin ravin sabin sarin sasin satin

Blana-grams: aiRns aMins aniLs anisE anTis anviL avEns aviAn avinE aviOn avisE avisO aYins Basin Cains Divan Divas Fains Gains Hains invaR Kains Kinas Kisan Kivas Mains Manis Mavis Minas naBis naEvi naiFs naiKs naiLs naivE naRis navEs naZis niPas nivaL nOvas Pains Pavis Pians Pinas Rains Ranis Rivas sainE sainS sainT sHiva siLva sLain snaiL sPain sPina sTain sWain Tains Unais vaiLs vaiRs vaLis vanEs vanGs vanTs vEins viaLs vianD viGas vinaL vinCa vinEs vinOs vinTs visaS visnE visOn visTa viTas viVas Wains

Extensions: savinES savinGS savinGLY DISsavinGS OVERsavinG TIMEsavinG savinGNESS LABORsavinG LIFEsavinGS DISsavinG(S) savinGNESSES LIFEsavinG(S)

Sub-anagrams: ai ain ains ais an ani anis as in ins is na nas nis sai sain san si sin vain van vans vas via vias vin vina vins vis visa


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023