[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

April 30th, 2018: KASHA

Definition: KASHA*KASHAS n a cooked cereal

Anagrams: hakas

Hooks: kashaS

Ana-hooks: ashakE hakaMs kahaLs kasBah khaYas saBkha

'Typos': kacha pasha

Blana-grams: aBash aBask aGhas akKas aMahs aNkhs aRaks aWash aYahs Dhaks haaFs haaRs haCks haHas haIka haIks hakaM hakEs haNks haNsa haRks haskS hasTa haWks kahaL kaKas kaMas kaNas kaPas kaPhs kaRas kaTas kaVas khaFs khaNs khaTs khaYa Lakhs sakIa saWah shaCk shakE shakO shakT shakY shaMa shaNk shaRk shaYa sOkah Tahas Takas Wakas

Extensions: (none)

Sub-anagrams: aa aah aahs aas ah aha ahs as ash ask ha haka has hask ka kaas kas sh sha ska


Confused? See the glossary. Prefer North American word lists? Try our North American edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024