[NSA Word of the Day]

Back Home Forward

September 23rd, 2007: PIAN

Definition: PIAN*PIANS n a tropical disease

Anagrams: nipa pain pina

Hooks: Apian pianI pianO pianS

Ana-hooks: apiAn apinG inapT Lapin nipaS painS painT paniC paTin paVin pinaS pinNa pinTa pLain

'Typos': paan pain pean pial pias pina pion pirn plan tian

Blana-grams: aGin ainS aiRn aKin aMin aniL aniS anTi aYin Bani Cain Fain Gain inIa Kain Kina Knap Lain Lipa Main Mina naiF naiL naOi napA napE napS naZi nEap nipS paDi paiD paiK paiL paiR paLi panE panG panS panT paWn pEin piCa piKa piMa pinE pinG pinK pinS pinT pinY piPa piTa pUna pYin Rain Rani Sain Snap Snip Span Spin Tain Unai Vain Vina Wain

Extensions: pianIC pianOS SALpian UTOpian pianISM pianIST pianOLA SALpianS THESpian UTOpianS pianINO# pianISMS pianISTS pianOLAS DYSTOpian SALOpian# THESpianS pianETTE# pianINOS# pianISTE# pianISTIC CYCLOpian# FORTEpianO MARSUpian# NONUTOpian SUBTOpian# UTOpianISM pianETTES# pianISSIMI pianISSIMO pianISTES# pianOFORTE pianOLIST# CACOTOpian# CORNUCOpian DYSTOpianS# FORTEpianOS MALAPROpian MARSUpianS# UTOpianISE# UTOpianISMS UTOpianIZE# pianISSIMOS pianOFORTES pianOLISTS# NONUTOpianS$ PORNOTOpian# SYNTHESpian# UTOpianISED# UTOpianISER# UTOpianISES# UTOpianIZED# UTOpianIZER# UTOpianIZES# FORTEpianIST# SYNTHESpianS# UTOpianISERS# UTOpianISING# UTOpianIZERS# UTOpianIZING# pianISTICALLY FORTEpianISTS#

Sub-anagrams: ai ain an ani in na nap nip pa pan pi pia pin


Confused? See the glossary. Prefer Collins? Try our Collins edition. [RSS logo]

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024